امروز هر چقدر بخندی و هر چقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه
- پس بخند و عاشق باش .
امروز هر چقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیره
- پس شادی بخش باش .
امروز هرچقدر نفس بکشی جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه
- پس از اعماق وجودت نفس بکش .
امروز هر چقدر آرزو کنی چشمه آرزوهات خشک نمیشه
- پس آرزو کن .
امروز هر چقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمیشه
- پس صدایش کن .

او منتظر توست، او منتظر آرزوهایت، خنده هایت، گریه هایت، ستاره شمردن هایت، و عاشق بودن هایت است،

امروز امروز است .