خدایا, زیباترین سرنوشت را برای عزیزی که این نوشته را می خواند مقدر کن.
بهترین روزگاران را برایش رقم بزن
و او را در تمامی لحظات در یاب.
مبادا خسته, بیمار, افتاده و یا غمگین شود.
دلش را سرشار از شادی کن
و آنچه را که به بهترین بندگانت عطا می کنی به او نیز عطا کن.

آمین