بهترین  مبارزه آن است که حریف از تو قوی تر باشد.

بهترین شوخی ان است که بدون تحقیر و تمسخر دیگران باعث شادی جمع شود.

بهترین نگاه آن است که تمامی احساست را بدون به زبان اوردن کلمه ای به طرف مقابل انتقال دهی.

بهترین بازی آن است که برد و باخت به اندازه نفس عمل برایت مهم نباشد.

بهترین همسفر آن است که در طول سفر فکر کنی یک نفری در عین دو یا چند نفربودن.

بهترین ایینه وجدان توست آگاه و بیدار باش.

بهترین شریک آن است که اصلا وجود نداشته باشد.

بهترین گذشت آن است که در موضع قدرت باشی و آن را انجام دهی.

بهترین ایده ها  را همیشه احساس تو به تو هدیه میدهد نه عقل تو.

بهترین راه حرف زدن صریح و شفاف حرف زدن است ازحاشیه بپرهیز.

بهترین فرارآن است که از جمع غیبت کنندگان بگریزی.

بهترین عمل آن است که بدی را به نیکی جواب دهی.

بهترین مامن شانه های کسی است که از صمیم قلب دوستش داری.

بهترین نعمت بدون هیچ قید و شرطی سلامتی است و دل خوش.

بهترین راه برای بد گویانت آن است که در عمل عکس آن چه را گفته اند نشان بدهی نه با زبان.

بهترین جست و جو کنکاش در وجود خودت است.

بهترین قدردانی آن است که در آن افراط نباشد.

بهترین بزرگواری آن است که هر گز از بالا به کسی نگاه نکنی مگر آن که بخواهی او را از زمین بلند کنی.

بهترین طرز فکر آن است که به دیگران بر اساس خصوصیات شخصیتی شان امتیاز بدهی نه براساس ظاهر و ثروت شان .

و بهترین مرگ آن است که تنها جسمت از میان رفته باشد و نه اسمت.