آموخته ام: بیش از آن كه مرا بفهمند، دیگران را درك كنم.

 

       آموخته ام: كه مرد بزرگ به خود سخت میگیرد و مرد كوچك به دیگران.

 

      آموخته ام: كه دانش خود را به دیگران آموزش دهم و دانش دیگران را بیاموزم بنا بر این علم خود را انفاق كرده ام و آنچه را نمی دانم آموخته ام.

 

      آموخته ام: پیش از آنكه دوستم بدارند، دوست بدارم.

 

     آموخته ام: همیشه فردی خوش بین باقی بمانم، چرا كه زندگی و موهبت های آن را دوست میدارم.

 

      آموخته ام: اگرچه از هرچیزی بهترینش را ندارم، ولی از هر چیز كه دارم بهترین استفاده را كنم.

 

       آموخته ام: لبخند ارزان ترین راهی است كه میتوان با آن نگاه را وسعت بخشید.

 

       آموخته ام: آنچه امروز در دست دارم، ممكن است آرزوی فرداهایم باشد.

 

       آموخته ام: زندگی مثل یك نقاشی است، با این تفاوت كه در آن از پاك كن خبری نیست.

 

       آموخته ام: كه هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست.

 

 

       آموخته ام: زیاده گویی شاید مقدمه ناشنوایی باشد.