آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم

و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم