بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را

 

بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند

 

  راحلان طریق می دانند که ماندن نیز در رفتن است.