در میان گونه گونه مرگ ها

 

تلخ تر مرگی ست، مرگ برگ ها

 

زان که در هنگامه ی اوج و هبوط

 

تلخی مرگ ست با شرم سقوط

 

وز دگر سو٬ خوش ترین مرگ جهان

 

-زانچه بینی٬ آشکارا و نهان

 

رو به بالا و ز پستی ها رها

 

خوش ترین مرگی ست، مرگ شعله ها