به انجام کارهای نیک ادامه دهید

 

حتی اگر دیگران آنها را به نام خویش ادعا کنند

 

کارهای شما پیشکشی ست به خدا

 

و هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد