پروفسور محمد جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا

فیروز نادری مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا

حمید برنجی عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

قاسم اسرار عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا !!

كاظم امیدوار عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

محمد جمشیدی مدیر كنترل تكنیك ایستگاه فضایی ناسا

رضا غفاریان مهندس لابراتوار نیرو محركه جت ایستگاه فضایی ناسا

پروفسور پرویز معین رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا

پروفسور صمد حیاتی عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

عبد الحمید كریمی در رابطه با ساخت موشك های فضایی در ناسا فعالیت دارند

خانم دكتر مقدم در آزمایشگاه پیشرانش جت در ناسا بر روی رادارها كار میكند
 
طبق اخرین اماری که گرفته شده و در روزنامه space چاپ شده,
 43 درصد از پژوهشگران ناسا 
 ایرانی می باشند
.
.
.
.
.
 
به این مساله افتخار كنیم؟
 یا...؟
یا به خاطر از دست دادن این همه استعداد تاسف بخوریم؟