به احترام ایران، برای دوستان خود درهرجای دنیا بفرستید 
نقشه متعلق به عربستان سعودی در سال 1331
میباشد
 
 
 
image.jpeg