خدا را شكر كه لباسهایم كمی برایم تنگ شده اند . این یعنی غذای كافی برای خوردن دارم.

 

 

 

I am thankful for the clothes that a fit a little too snag , because it means I have enough to eat

____________ _________ _________ _________ _

 

خدا را شكر كه مالیات می پردازم این یعنی شغل و در آمدی دارم و بیكار نیستم.

 

 

 

I am thankful for the taxes that I pay , because it means that I am employed .

____________ _________ _________ _________ _

 

خدا را شكر كه در پایان روز از خستگی از پا می افتم.این یعنی توان سخت كار كردن را دارم.

 

 

 

I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز كنم.این یعنی من خانه ای دارم.

 

 

 

I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning , because it means I have a home

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه در جائی دور جای پارك پیدا كردم.این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن.

 

 

 

I am thankful for the parking spot I find at the farend of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه سرو صدای همسایه ها را می شنوم. این یعنی من توانائی شنیدن دارم.

 

 

 

I am thankful for the noise I have to bear from neighbors , because it means that I can hear

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه این همه شستنی و اتو كردنی دارم. این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم.

 

 

 

I am thankful for the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم. این یعنی من هنوز زنده ام.

 

 

 

I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه گاهی اوقات بیمار می شوم . این یعنی بیاد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم.

 

 

 

I am thankful for being sick once in a while , because it reminds me that I am healthy most of the time

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می كند. این یعنی عزیزانی دارم كه می توانم برایشان هدیه بخرم.

 

 

 

I am thankful for the becoming broke on shopping for new year , because it means I have beloved ones to buy gifts for them

 

____________ _________ _________ _________ _

 

خداراشكر كه تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم . این یعنی او زنده و سالم در كنار من خوابیده است.

 

 

I am thankful for the husband who snoser all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me

 

____________ _________ _________ _________ _

خدا را شكر كه دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاكی است.این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند.

 

 

 

I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street

____________ _________ _________ _________ _